Kingfisher
China, Jiangxi, Jingdezhen, Qing Dynasty, Qianlong Period,
2nd half of 18th century

Porcelain, multicolored overglaze painting
19,8 x 15,6 x 8,4 cm
Museum Langmatt, Baden
Inv.-no. 376